Stavka sažetka

Ovo je volja Božja: vaše posvećenje.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima, 1Sol 4, 1-8

Braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujte! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje — da se uzdržavate od bludnosti, da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga, pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo. Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.

Riječ Gospodnja.

Radujte se, pravednici, u Gospodinu! Ps 97, 1-2b.5-6.10-12

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,

nek se vesele otoci mnogi!

Pravda i pravo

temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom ko vosak,

pred vladarom sve zemlje.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,

svi narodi gledaju mu slavu.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo,

on čuva duše pobožnika svojih,

izbavlja ih iz ruku opakih.

Svjetlost sviće pravedniku

i radost čestitima u srcu.

Radujte se, pravednici, u Gospodinu,

slavite sveto ime njegovo!

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju, Mt 25, 1-13

U ono vrijeme: Reče Isus svojini učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.«

»Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!' Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!' Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'

»Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!' A on im odgovori: 'Zaista, kažem vam, ne poznam vas!' Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

Riječ Gospodnja.